Biografija i bibliografija

12. фебруара 2015.

E-mail: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Adresa: Pravni fakultet Univerziteta Union, Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd

PROFESIONALNO RADNO ISKUSTVO
– oktobar 2008 – danas: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu:
asistent za užu naučnu oblast: Međunarodno privredno pravo, Osnovi građanskog i privrednog prava i Obligaciono pravo (prethodno saradnik u nastavi);
izvršni urednik naučnog časopisa ,,Pravni zapisi“ (prethodno član Uredništva i sekretar Uredništva);
predsednik Saveta Univerziteta Union u Beogradu (prethodno u dva mandata zamenik predsednika Saveta);
– član Komisije za samovrednovanje Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.

– mаj 2015 – danas: Institut za uporedno pravo: spoljni saradnik;

– novembar 2012 – danas: član globalnog rostera eksperta UNDP-a za parlamentarni razvoj;

– februar 2006 – oktobar 2008: Narodna skupština Republike Srbije: savetnik u Odboru za inostrane poslove;

– septembar 2006 – maj 2008: Republička izborna komisija: savetnik za pripremu i izradu akata Republičke izborne komisije; savetnik za pitanja stranih i domaćih posmatrača;

– septembar – novembar 2005: Transparentnost Srbija: pravni savetnik;

– oktobar 2003 – juli 2004: stažista u Narodnoj skupštini Republike Srbije – u organizaciji Misije OSCE-a u SCG i Univerziteta u Beogradu (odbori Narodne skupštine i izrada Priručnika za narodne poslanike).

OBRAZOVANJE

– 2019: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradudoktorske studije – doktor pravnih nauka. Mentor prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić. Prethodno: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu – magistarske studije, smer: Međunarodno trgovinsko pravo (usmeni magistarski ispit položio sa odlikom);
– 2007: položio državni stručni ispit za rad u državnim organima Republike Srbije;
– 2005: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, međunarodnopravni smer, diplomirani pravnik – po autentičnom tumačenju Zakona o viskom obrazovanju izjednačen u pravima sa zvanjem master pravnik, opšta prosečna ocena: 9,58;
– 1996 – 1999: Istraživačka stanica Petnica (6 naučnoistraživačkih projekata);
– 1995 – 1999: Peta beogradska gimnazija, prirodno-matematički smer, odličan učenik;

RAD NA PROJEKTIMA

– UNDP – National Parliamentary Legal Adviser (Long Term Agreement), Project: Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament – 2nd Phase (2017-2019);

– UNDP Belarus – International Expert – Coordinator of an international study tour on e-feedback mechanism, Project: Improving e-feedback mechanism of state agencies and state-run organizations (2015);

– UNDP – National Expert for Development of the MPs Anti-Corruption Assessment Report and the GOPAC (Global Organisation of Parliamentarians against Corruption) Serbia Working Plan (2015), Project: Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament;
– UNDP – National expert for RRF baseline data and public hearings workshops recommendations (2015), Project: Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament;
– UNDP – National Expert on Public Hearings for consultative workshops in pilot municipal assemblies (2014), Project: Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament;
– UNDP – National Consultant to Conduct an Evaluation and Knowledge Codification of DGTTF-Supported: Youth Sleuth – Engaging Serbia’s Youth to Fight Corruption through Investigative Journalism and Social Media Project (2014)
– UNDP – National Consultant to Conduct an Evaluation and Knowledge Codification of DGTTF-Supported: Enhancing Anticorruption Efforts in Serbia Project (2013)
– UNDP – National Expert for Conducting Situation Analyses of Scrutiny Teams and Comparative Overview of Public Hearings’ Practice” (2013), Project: Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament;
– UNDP – Evaluator – Final Evaluation (2011/12), Project: Strengthening the Accountability of the Serbian Parliament;
– OSCE – Expert/Consultant (2009/10) – OSCE Parliamentary Support Program: Analysis of the impact the parliamentary procedure has on the bills proposed by the Government;
– UNDP – Legal Expert for the Fund for Young Talents (2008) – Project: Providing Support for the Coordination and Implementation of the National Strategy on Youth;
– UNDP – Short term parliamentary expert (2007/08) – Department: Poverty Reduction and Economic Development Cluster, Project: Inclusion of Civil Society in Poverty-related Policy Process;
– Transparency Serbia – Project: Monitoring of implementation of National Anti-corruption strategy in the work of Serbian Parliament;
– Transparency Serbia – Projekat: Prenošenje iskustva Slovačke u borbi protiv korupcije u Srbiju, 2006;
– Akademski most 2002 i 2004 – povezivanje univerziteta i pravnih fakulteta u Beogradu i Mariboru; studijska poseta Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru;
– TEMPUS projekat 144889-TEMPUS-2008-RS-JPCR “Development of Public Administration and Management Studies in Serbia”(,,Razvoj studija javne uprave i upravljanja u Srbiji“)

STRUČNO USAVRŠAVANJE I STUDIJSKI BORAVCI

– Februar 2017 : Pravna biblioteka UNCITRALa (Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo) – istraživački boravak za izradu doktorske disertacije;

– juli 2015: regionalni trening za trenere u arbitraži (sertifikat), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Tirana, Albania; the project Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform;
– septembar 2014: Balkan Security Network (Advanced course ‘EU Programs and Funds 2014-2020’; European project proposal development training);
– septembar 2012: obuka za elektronsko uređivanje naučnih časopisa u sistemu ASEESTANT – Centar za evaluaciju i obrazovanje u nauci (CEON);
– maj-jun 2012: Pravni fakultet Univerziteta u Valensiji, Španija – seminar za nastavno osoblje;
– decembar 2010: Freie Universität Berlin (Osteuropa-Institut) – istraživački boravak;
– oktobar 2009: Freie Universität Berlin (Osteuropa-Institut) – istraživački boravak;
– jun – jul 2007: Holandski institut za međunarodne odnose ”Cliengendael”, obuka u oblasti evropskih integracija i lobiranja: How to operate in Brussels (sertifikat);
– februar – maj 2006: Kancelarija Vlade Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji – Program obuke državnih službenika u oblasti evropskih integracija: Institucije, pravo i procedure Evropske unije (sertifikat); Sektorske politike Evropske unije (sertifikat); Pisanje predloga praktične politike (sertifikat);
– decembar 2006: Parlamentarni institut Češke Republike – specijalizovana obuka: Pravo EU i harmonizacije nacionalnog zakonodavsta sa evropskim propisima;
– januar 2006: Parlament Republike Slovačke – studijski boravak;
– januar 2005: Parlament Kraljevine Belgije i Evropski parlament, Brisel – studijski boravak – OSCE;
– juli 2004: Letnji debatni kamp (tema: Evropske integracije) – OSCE i Otvorena komunikacija, Bački Petrovac;
– juni 2004: Debata i unakrsno ispitivanje – Fond centar za demokratiju i The Canadian Student Debating Federation;
– maj 2004: Proces pregovaranja – Fakultet političkih nauka i Misija OSCE-a u SCG;
– juni-juli 2003: Politeia – Škola za civilno društvo – letnja škola, Kikinda (sertifikat);
– novembar 2002: Škola ljudskih prava – Beogradski centar za ljudska prava (sertifikat).

Dodeljene nagrade i priznanja:

– Nagrada i povelja Fonda ,,Marko Milović“ za najbolji rad iz oblasti prava (2016),

– Konrad Adenauer Stiftung (2005 – 2007),

– Evropski pokret u Srbiji (Putujemo u Evropu-2005)

– Ambasada Kraljevine Norveške (2002),

Strani jezici: engleski (odlično), nemački (Zertifikat Deutsch-Goethe Institut), ruski (osnovno).

Oblasti naučnog izučavanja i istraživanja: Međunarodno privredno pravo, Građansko pravo, Parlamentarni razvoj.

PERSONALNA BIBLIOGRAFIJA
šifra istraživača: 08274 / Pravo
Izvor: COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
________________________________________

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI

1.01 Izvorni naučni članak

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Javno razmatranje u funkciji prevazilaženja demokratskog deficita, javna rasprava i razgraničenje od javnog slušanja. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2016, god. 7, br. 1, str. 20-54., doi: 10.5937/pravzap0-11350. [COBISS.SR-ID 517194684];
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Značaj i primena javnog slušanja na nacionalnom i lokalnom nivou. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2015, god. 6, br. 1, str. 26-51., doi: 10.5937/pravzap0-8205. [COBISS.SR-ID 516866236];
 3. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona. Pravni zapisi, (Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu) 2010, god 1, br. 1, str. 97-118 : tabele. [COBISS.SR-ID 514113212] UDK 34; ISSN 2217-2815;
 4. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). 30 godina konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, (Institut za uporedno pravo. ser. D), 2011, br. 1, str. 143-172. [COBISS.SR-ID 1024432784] UDK: 341:339; ISSN 0039-2138;
 5. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život, (Udruženje pravnika Srbije) 2010, knj. 541, br. 11, str. 443-463. [COBISS.SR-ID 514411708] UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500;
 6. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava. Strani pravni život, (Institut za uporedno pravo. ser. D), 2010, br. 2, str. 177-208. [COBISS.SR-ID 513995708] UDK 341.241.8:341.244; ISSN 0039-2138;
 7. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini. Pravni život, (Udruženje pravnika Srbije) 2009, knj. 532, br. 12, str. 725-750. [COBISS.SR-ID 513879228] UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500;

1.02 Pregledni naučni članak

8. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Ugovorna odgovornost – pravni režim u uporednom pravu. Teme , ISSN 0353-7919, 2018, god. 42, br. 2, str. 647-660. http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/653/302, doi: 10.22190/TEME1802647J. [COBISS.SR-ID 517797308]

9. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana). Analiza rezultata javno-privatnog dijaloga na primeru Ekonomskog kokusa Narodne skupštine Republike SrbijeSrpska politička misao , ISSN 1452-3108., 2016, god. 23, br. 3, str. 285-300. [COBISS.SR-ID 517225916] UDK 342.536(497.11)

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Sistematika građanskog prava profesora Vodinelića. Pravni zapisi, 2012, god.3, br. 1, str. 108-125. [COBISS.SR-ID 515521724] ;

1.03 Kratki naučni članak

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: TAŠIĆ, Jelena). Polne razlike u procenama pojmova na skalama konotativnog diferencijala. Petničke sveske, (Istraživačka stanica Petnica) 1999, br. 49, str. 493-498. [COBISS.SR-ID 514143420] ISBN 86-7861-024-7;

1.07 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Faktičko stanje zakonodavnog postupka u Srbiji i preporuke za njegovo unapređivanje. У: ĐORĐEVIĆ, Ljubica (ur.), POPOVIĆ, Aleksandra (ur.). Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj skupštini : zbornik referata sa stručnog skupa. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, 2011, str. 46-63. [COBISS.SR-ID 514549948];

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

13. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: ĆORIĆ, Vesna, KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana).Odštetni zahtevi pred evropskim nadnacionalnim sudovima. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.), MRVIĆ PETROVIĆ, Nataša (ur.).Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja = Damage Compensation and Insurance : contemporary challenges : thematic conference proceedings of international significance. Beograd: Intermex: Institut za uporedno pravo, 2016, str. 167-182. [COBISS.SR-ID 517222332]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

14. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana, ĆORIĆ, Vesna). The Role of Competitiveness Partnerships in Creating a More Business Enabling Environment in Serbia. U: POČIVALOV, Konstantin (ur.), LUTOVAC, Mitar (ur.). Festival nauke : 04-10 July 2016, Tivat, Montenegro : abstracts. Ivanovo: Ivanovo State University of Chemistry and Chemistry and Technology; Moscow: Russian Academy of Sciences, 2016, str. 80. [COBISS.SR-ID 517240252]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Odnos građana i narodnih poslanika nakon izbora. U: NIKOLIĆ, Oliver (ur.), ĐURIĆ, Vladimir (ur.). Izbori u domaćem i stranom pravu. Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012, str. 240-272. [COBISS.SR-ID 189726476] ISBN 978-86-80059-78-5;

1.17 Samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Одбор за представке и предлоге Народне скупштине Републике Србије. У: ДРАГОВИЋ, Вељко (ур.), МЕДЕНИЦА, Бојана (ур.), НЕНАДИЋ, Немања (ур.). Грађани пред корупцијом : ко може да помогне и како. Београд: Транспарентност – Србија, 2007, стр. 49-52. [COBISS.SR-ID 512511676] ISBN 978-86-84711-17-7;

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Nova pravna revija – jubilarno izdanje časopisa koji spaja. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2016, god. 7, br. 1, str. 161-167. [COBISS.SR-ID 517196220] Prevod na nemački jezik, pod nazivom Neue juristische Umschau Jubiläumsausgabe einer Zeitschrift, die verbindet, objavljen je na sajtu Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ), dostupno na:http://www.irz.de/images/downloads/medienberichte/2016-1-npr-medienbericht.pdf;
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Parlament i demokratija u XXI veku. Hereticus, 2009, vol. 7, no. 4, str. 309-319. [COBISS.SR-ID 514024380] ISSN 1451-5822;

1.24 Bibliografija, indeks i sl.

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Prof. dr Katarina Damnjanović : biografija i bibliografijaPravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2018, god. 9, br. 1, str. 175-183, slika K. Damnjanović. http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2018/06/Pravni-zapisi-2018-01-11-In-memoriam.pdf. [COBISS.SR-ID 50328335]

MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI

2.05 Ostala nastavna građa

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. 10., izmenjeno izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2017. 230 str., ilustr., obrasci. [COBISS.SR-ID 517513660]
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan.Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. 9., izmenjeno izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2016. 230 str., ilustr., obrasci. [COBISS.SR-ID 517226172]
 3. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. 8., izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2015. 230 str., ilustr., obrasci. [COBISS.SR-ID 516929212]
 4. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Основи грађанског и привредног права : практикум за вежбе. 7., измењено и допуњено изд. Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 2014. 230 стр., илустр., обрасци. [COBISS.SR-ID 516764092]
 5. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Основи грађанског и привредног права : практикум за вежбе. 6., измењено и допуњено изд. Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 2013. 230 стр., илустр., обрасци. [COBISS.SR-ID 516216508]
 6. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Основи грађанског и привредног права : практикум за вежбе. 5., измењено и допуњено изд. Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 2012. 221 стр., илустр. [COBISS.SR-ID 515558332]
 7. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Основи грађанског и привредног права : практикум за вежбе. 4. измењено и допуњено изд. Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 2011. 197 стр., илустр. [COBISS.SR-ID 514842812]
 8. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Međunarodno privredno pravo : praktikum za vežbe. [1. izd.]. Beograd, 2010. 160 str. [COBISS.SR-ID 513802428]
 9. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Основи грађанског и привредног права : практикум за вежбе. 3. измењено и допуњено изд. Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 2010. 170 стр., илустр. [COBISS.SR-ID 514203580]
 10. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. 2. [dopunjeno] izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2009. 177 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 513705404]
 11. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. 1. izd. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2007. 132 str. [COBISS.SR-ID 513705148]

2.06 Rečnik, enciklopedija, leksikon, priručnik, atlas, geografska karta

31. VUKADINOVIĆ, Slobodan, VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik). Приручник за народне посланике. 1. изд. Београд: Народна скупштина Републике Србије, 2004. 173 стр., илустр. ISBN 86-905413-0-6. [COBISS.SR-ID 114389772]

2.12 Završni izveštaj o rezultatima istraživanja

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Final Evaluation of the UNDP Project: Youth Sleuth – Engaging Serbia’s Youth to Fight Corruption Through Investigative Journalism and Social Media : Final Evaluation Report. Beograd: UNDP, 2014. 33 str., tabele. [COBISS.SR-ID 517205692] ;
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Final Evaluation of the UNDP Project: Strenghtening the Accountability of the National Assembly of the Republic of Serbia : Final Report on the Evaluation. Beograd: UNDP, 2012. 83 lista, tabele. [COBISS.SR-ID 515538364] ;

SEKUNDARNO AUTORSTVO

Urednik

 1. Pravni zapisi. Vukadinović, Slobodan (urednik 2018-). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2010-. ISSN 2217-2815. http://www.pravnifakultet.rs/pravni-zapisi.html. [COBISS.SR-ID 176292108]
 2. BITEM, Dejvid (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, autor dodatnog teksta, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u XXI veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142-571-6. [COBISS.SR-ID 202450700]
 3. DANILOVIĆ, Marko (urednik), ŠUPUT, Miodrag (urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik). Збирка прописа о избору председника Републике, (Збирке закона и прописа). Београд: Службени гласник, 2007. 175 стр., обрасци. ISBN 978-86-7549-763-9. [COBISS.SR-ID 145587724]
 4. BEETHAM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u dvadeset prvom veku : vodič za dobru praksu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2008. XIV, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-098-7. [COBISS.SR-ID 151931148]

38. VUKADINOVIĆ, Slobodan, VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik). Приручник за народне посланике. 1. изд. Београд: Народна скупштина Републике Србије, 2004. 173 стр., илустр. ISBN 86-905413-0-6. [COBISS.SR-ID 114389772]

Autor dodatnog teksta

 1. BITEM, Dejvid (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, autor dodatnog teksta, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u XXI veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142-571-6. [COBISS.SR-ID 202450700]

Redaktor prevoda

 1. BITEM, Dejvid (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, autor dodatnog teksta, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u XXI veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142-571-6. [COBISS.SR-ID 202450700]
 2. BEETHAM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u dvadeset prvom veku : vodič za dobru praksu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2008. XIV, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-098-7. [COBISS.SR-ID 151931148]

Pored navedenog, autor je više analiza, izveštaja i drugih publikacija, naročito na projektima međunarodnih organizacija.